Crystal Project Babelfish.png Inin tlahcuilolli itech yolcameh zan ce machiyotl. Xitlapalehuia Huiquipedia xitlahcuiloa.

Cebra (Equus asinus).

Cebra

No xiquittaXicpatla