Crystal Clear app babelfish.png Inin tlahcuilolli itech yolcameh cenca tepitzin. Ce nozo miaquintin huiquipediatequitqueh tequipanoah ipampa ce cualli tlahcuilolli.

Axnoh (Latintlahtolli Equus africanus asinus), ce yolcanehnenqui itechpahuicpa Mediterráneo hueyatl ompa Africa cemantoc tlalli. Ce chichini yolcatl zan iyuhquin tlachiyaznequi quemeh ce equus, quipiya ocachi hueyic nacaztli, ce hueyac icuitlapil, nemi ipan huecqui teotlalli, zan icuetlaxpan tlaztaltic niman itomiyo cuitlanextic, ahnozo tliltic. Yeh chanti nochipa ipan zacatlan huan tepehuahcan. Inon yolqui oahci canahpa America cemantoc tlalli itechpa Europa huan Africa tlalli.

Axnoh

TocayotlXikpatla

"Axnoh" ce caxtillahtolli mohcuiloa "asno" noyuhquin burro, itoca oahci ica mexicatlacameh ipan conquista española ihcuac caxtiltecah otemo acalitechcopa ipan Anahuac tlalli; Caxtillahtolli quitoznequi ipampa cenyiliztli equus africanus asinus.

TlacualiztliXikpatla

Axnohmeh tlacuah zan aquinon niman quitta cana ce zacatl, alfalfa, nozo, ohcequin nemih itloc calpan, yahua cualli cuauhtontli.

No xiquittaXikpatla

ToquiliztequitlXikpatla