Nemachiyōtīlli:EneroCalendar2022

12 metztli enero, inic mahtlactli huan ome tonalli ipan Gregorio xiuhpohualli, ahzo zan ce tonalli itechpahuic cempohualmahtlactli huan ce tonalli itech metztli enero.

Nechihualiztli xikpatla

Tlacatiliztli xikpatla

Miquiztli xikpatla

Tonalilhuitl xikpatla